BVS-metoden®


BVS-metoden®
Strukturerade samtal

Metodens andra verktyg, Vattenkannan, innebär en gedigen kartläggning av barnets behov utifrån kognitiva och sociala färdigheter där flera vuxna som befinner sig i barnets krets är involverade från början till slut. Verktyget bygger på tio strukturerade samtal vilka syftar till att tillsammans med barnet identifiera barnets behov och försenade färdigheter i syfte att sedan träna upp dessa. Samtalen blir också en sorts kurs för barnet, som berör alltifrån hur tankar, känslor och beteende fungerar och hänger ihop till hur man lär sig att känna igen sina egna signaler. Barnet får också en chans att identifiera resurser i omgivningen som kan hjälpa till i utvecklingen. I kursen får barnet även kännedom om vad som bidrar till respektive minskar beteendesvårigheterna. 

Skaparen av BVS-metoden®
 

Jassim Ahmadi är socionom, behandlingsansvarig för öppenvård, personalvetare, handledare och författare med lång erfarenhet av barn- och ungdomsbehandling. Hans arbete i dag inriktar sig på beteende- och bemötandesvårigheter, utbildning av behandlings-personal samt skolutveckling på alla nivåer med fokus på bland annat trygghet och studiero. Han driver även podcasten »Knäcka sociala koden!«

 
Beteendesvårigheter

När våra förväntningar och krav på ett barn är för höga och barnet inte kan leva upp till dessa tenderar barnet att uppvisa beteendesvårigheter. Det handlar inte om ovilja från barnets sida utan snarare om att barnets sociala färdigheter och tankefärdigheter har försenats. Barnet behöver då bemötas med dels förståelse, dels hjälp från vuxna för att träna upp sina färdigheter.

Bemötandesvårigheter

Vuxna som saknar kompetens att skapa konstruktiva interaktioner med barn, oavsett om dessa barn har beteendesvårigheter eller ej, har någon form av bemötandesvårigheter. Detta utmynnar ofta i konflikter mellan den vuxne och barnet/barnen. Det första steget för vuxna i processen att komma vidare är att inse och erkänna sina svårigheter.

Grunden för metoden
Etisk grundsyn

1. Alla människor har rätt till utbildning, utveckling och att få möjlighet att uppnå sin fulla potential. Alla har också rätt att komma vidare i sin utveckling och lyckas i livet.

2. Alla människor har rätt att inkluderas och att slippa hamna i utanförskap, oavsett vilka svårigheter de uppvisar. Det betyder att vi som arbetar med människor inte får isolera, negligera eller exkludera dem som vi upplever att det är socialt utmanande att bemöta.

3. Alla människor har rätt att vara unika och att bli bemötta utifrån just sina förutsättningar. Det kräver att vi är normkritiska i vårt arbete med människor som inte alltid beter sig enligt våra förväntningar i en viss social kontext.

4. Ingen ska behöva stå ensam med sina svårigheter utan att få hjälp. Detta blir extra viktigt i arbetet med barn med särskilda behov. Vuxna i både hem och skola ska hjälpa barn att begripa, hantera och skapa mening i sina utmaningar.

Filosofisk grundsyn

1. Ansvarsprincipen. Som professionell äger man de möten som man befinner sig i och genom detta även utmaningarna. Det är först när man tar ansvar för sin professionella utveckling som man kan börja ta kontroll över sin situation och därmed inverka på utvecklingen hos både sig själv och barnet med beteendesvårigheter. Barn är alltid fantastiska och det är alltid vuxnas ansvar att synliggöra detta för sig själva och barnen i fråga. När utfallet av mötet mellan vuxna och barn inte blir konstruktivt är detta alltid de vuxnas ansvar. Det kan inte läggas på barnen. När vi vuxna tar ansvar för vårt agerande hjälper vi barnen att göra likadant.

2. Alla vill samarbeta och lyckas. Vårt arbete och vårt uppdrag med människor går ut på att vi tillsammans hittar utvecklingsmöjligheter och arbetar gentemot de möjligheterna. Vi ska bjuda in till konstruktiva möten med en hjälpande snarare än en fördömande inställning.

3. Relationsprincipen. All utveckling sker i subjekt–subjekt-relationer. Vi behöver se de människor vi arbetar med som personer och individer som kan påverka oss, inte som objekt som endast vi ska påverka. Det innebär att vårt uppdrag blir att röja undan alla tänkbara hinder – som till exempel makt, positioner och roller – för att skapa bästa möjliga miljö för att en god relation ska gro. Goda relationer utgör grunden i all sorts utveckling.

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få exklusiv material!

All innehåll på denna webbsida © Jassim Ahmadi 2018, Alla rättigheter förbehålles